Werk is een onderdeel van het zelfstandig leven.
Ook voor advies en training

De Windroos kan als ondersteuning van zelfstandig leven specifieke begeleiding bieden aan alle mensen die om welke reden een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.Lokatie Nijverheidsweg

Daarom heeft de Windroos contact met partners die in opdracht van de gemeente  begeleiding bieden in de vormgeving van de participatiewet, arbeidsmatige dagbesteding en kan ondersteuning bieden in het vinden van passend vrijwilligerswerk.

Met ingang van 1 januari 2017 werken de Windroos en WerkPlekPlus samen. Ons kantoor is hier ook te vinden: (melden bij de balie van de Veste) Eskampweg 1, 7731 TA Ommen tel 0546 627394. Door de krachten te bundelen kunnen we nog beter aansluiten op de vraag van de klanten. http://www.werkplekplus.nl

Werk biedt structuur, een inkomen, sociale contacten en waardering. Net zoals voor bijna iedereen geldt, is werk ook voor veel mensen een belangrijke voorwaarde om ‘mee te kunnen doen’ in de samenleving. Door te werken ervaren mensen een gevoel van erkenning, eigenwaarde en zingeving.  De betekenis van (betaald) werk is groot, zowel voor het individu als voor de samenleving. Voor het individu is werk in de eerste plaats een inkomstenbron en daarmee een middel tot zelfstandigheid en onafhankelijkheid.

Daarnaast zorgt een baan voor een dag- en weekstructuur, is werk een belangrijke bron van sociale contacten, zorgt arbeidsparticipatie voor verbreding van de sociale horizon en ontlenen mensen vooral aan hun werk hun sociale status. Ook is werk een bron van persoonlijke waardering en zingeving. Andere vormen van dagbesteding kunnen wel een deel van voornoemde functies vervullen, maar er is geen activiteit te verzinnen die, zoals betaalde arbeid, al deze functies in zich kan verenigen.

Bovendien zal door de vergrijzing de vraag naar arbeidskrachten in de nabije toekomst alleen maar toenemen. Het is dus vanuit sociaal en economisch oogpunt niet verantwoord dat burgers buiten de samenleving staan.

Participatiewet:

Per 1 januari 2015 is de participatiewet in werking getreden. Zij vervangt daarmee de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wajong. Zoveel mogelijk mensen moeten kunnen deelnemen (participeren) in de samenleving. Het uitgangspunt daarbij is: vanuit wat mensen wel kunnen een geschikte baan vinden. Iedereen die kán werken, maar ondersteuning nodig heeft, valt onder deze wet. .

De gedachte achter deze wet is dat meer mensen met een beperking aan de slag moeten bij gewone werkgevers. De uitvoering ligt grotendeels bij de gemeente. Het UWV blijft verantwoordelijk voor de Wajong, die alleen nog toegankelijk is voor mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Gemeenten bieden mensen ondersteuning om aan de slag te komen -en als dat niet lukt- een bijstandsuitkering. De gemeente compenseert werkgevers met loonkostensubsidie, als mensen niet in staat zijn het minimum loon te verdienen.

Een betaalde baan is niet voor iedereen weggelegd. Maar er zijn meer manieren om mee te doen in de samenleving. Voor mensen die geen reële mogelijkheden op de reguliere arbeidsmarkt hebben, vormt sociale participatie het sleutelwoord. Als mantelzorger, vrijwilliger of ook met een gesubsidieerde baan kunt u actief deel uitmaken van de samenleving. Meedoen naar eigen vermogen: dáár gaat het om in de nieuwe Participatiewet.

Er zijn veel mogelijkheden om in samenwerking met het bedrijfsleven kansen te creëren voor mensen op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld via sociale ondernemingen (leer- werkbedrijven), (groeps-) detacheringen, jobcarving / functiecreatie* en jobcoaching

Job carving/functiecreatie is het losknippen van functies of taken om daarmee nieuwe functies te creëren voor anders- of lagergekwalificeerde werknemers die nu moeilijk kunnen toetreden tot de arbeidsmarkt. Dit kan op baanniveau of op procesniveau, waarbij werkprocessen worden nagelopen op simpele, elementaire taken die kunnen worden afgesplitst om nieuw werk te vormen.4

Arbeidsmatige dagbesteding:

Niet iedereen is –direct- in staat om bij een werkgever aan de slag te gaan. Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen die zoveel begeleiding nodig hebben, dat een werkgever dit niet kan bieden. Dan zijn er speciale voorzieningen als arbeidsmatige dagbesteding. Hiervoor wordt door de WMO een indicatie afgegeven

Vrijwilligerswerk:

Er bestaat ook de mogelijkheid om actief mee te doen door het verrichten van vrijwilligerswerk. Elke gemeente heeft wel een vacaturebank voor vrijwilligers. Door het doen van vrijwilligers werk neem je deel aan de maatschappij, heb  je zelf een waardevol doel en doe je tevens werkervaring op.

 

 

De Windroos  |  Begeleiden van jongeren en (jong)volwassenen op weg naar een zelfstandig bestaan
©2017 De Windroos    |     Privacy    |     Disclaimer    |     Webdesign: Webton.nl